اساسنامه

بسمه تعالی

وزارت علوم و تحقیقات و فناوری-معاونت پژوهشی

دفتر انجمن های علمی ایران

 اساسنامه جمعیت علمی فن آوری نیشکر ایران

فصل اول – کلیات و اهداف

ماده ۱-به منظور گسترش، پیشبرد و ارتقای علمی تولید نیشکر و استحصال شکر، توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه نیشکر و صنایع جانبی آن، جمعیت فن آوری نیشکر ایران که از این پس در این اساسنامه جمیعت نامیده میشود تشکیل می گردد.

ماده ۲-جمعیت موسسه ای غیرانتفاعی است و در زمینه های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیات مدیره آن نماینده قانونی می باشد.

ماده ۳-مرکز جمعیت در شهر تهران می باشد و شعب آن پس از موافقت کمیسیون انجمن های علمی می تواند در هر نقطه از کشور تشکیل شود.

تبصره: هیات مدیره می تواند در صورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مرکز اصلی جمعیت اقدام کند به شرط آنکه موضوع در روزنامه رسمی کثیرالانشار اعلام شود و کتباً به اطلاع کمیسیون انجمنهای عملی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برسد.

ماده ۴-جمعیت از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

 فصل دوم –  وظایف و فعالیتها

ماده ۵-به منظور نیل به هدفهای مذکور در (ماده ۱) این اساسنامه، جمعیت اقدامات زیر را بعمل خواهد آورد:

۵-۱-انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی با محققان و متخصصانی که به گونه ای با علم فرآیندهای صنعتی تولید نیشکر و استحصال نیشکر سرو کار دارند.

۵-۲-همکاری با نهادهای اجرایی، علم و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرحها و برنامه های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.

۵-۳-ترقیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز .

۵-۴- ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی.

۵-۵- برگزاری گردهمائی­های علمی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی.

۵-۶- انتشار کتب و نشریات علمی.

 فصل سوم – انواع و شرایط عضویت

ماده ۶- انواع و شرایط عضویت به شرح ذیل می باشد :

۶-۱-عضویت پیوسته

موسسان جمعیت و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته کشاورزی، صنایع غذایی و مهندسی شیمی و رشته های وابسطه باشند، می توانند به عضویت پیوسته درآیند.

۶-۲-عضویت وابسته

اشخاصی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت ۵ سال به نحوی در یکی از رشته های مذکور در بند ۱-۶ شاغل باشند.

۶-۳-عضویت دانشجویی

کلیه دانشجویانی که در رشته های کشاورزی، صنایع غذایی و مهندسی شیمی و رشته های وابسته به تحصیل اشتغال دارند.

۷-۴-عضویت افتخاری

شخصیتهای ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه های مندرج در بند ۶-۱حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف جمیعت کمکهای موثر و ارزنده ای نموده باشند.

۷-۵-اعضای موسساتی (حقوقی)

سازمان هایی که در زمینه های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند ، می توانند به عضویت جمعیت درآیند.

تبصره ۱: افراد دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته های مذکور در بند ۶-۱می توانند با تصویب هیات مدیره به عضویت پیوسته جمعیت درآیند.

تبصره۲: اعضای موسساتی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می شوند.

ماده ۷-هر یکی از اعضا سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می گردد به عنوان عضویت پرداخت خواهد کرد.

تبصره ۱: پرداخت حق عضویت هیچگونه حق ادعایی بسبت به دارای جمعیت برای عضو ایجاد نمی کند.

تبصره۲: اعضای افتخاری جمعیت از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

ماده۸- عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می یابند.

۸-۱-استعفای کتبی

۸-۲-عدم پرداخت حق عضویت سالانه

تبصره: تائید خاتمه عضویت با هیات مدیره

فصل چهارم – ارکان جمعیت

ماده ۹-ارکان اصلی عبارتنداز

الف) مجمع عمومی

ب) هیات مدیره

ج) بازرس

ماده ۱۰- مجمع عمومی از گردهمایی­اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می گردد

۱۰-۱- مجمع عمومی عادی سالی یکبار تشکیل می گردد و با حضور و رای کتبی نصف بعلاوه یک کل اعضای پیوسته رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثر آراء معتبر است.

۱۰-۲-مجمع عمومی فوق العاده در موارد ضروری با دعوت هیات مدیره یا بازرس (بازرسان) و یا با تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته تشکیل می گردد.

۱۰-۳-در صورتی که در دعوت نخست، جلسه مجمع عمومی رسمیت نیافت جلسه دوم به فاصله حداقل ۲۰ روز بعد، از تشکیل و با حضور هر تعداد از اعضا رسمیت می یابد.

تبصره ۱: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی بصورت کتبی و یا آگهی در روزنامه کثیرالانتشار است و باید حداقل ۱۵ روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضای پیوسته برسد.

تبصره۲: یک سوم اعضای پیوسته می توانند مستقیماً اقدام به دعوت برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نمایند، مشروط به اینکه هیات مدیره و نیز بازرس جمعیت به تقاضای ایشان پاسخ منفی داده باشد و به عدم اجابت درخواست خود توسط هیات مدیره یا بازرس تصریح نمایند.

تبصره۳: در صورت تحقق تبصره فوق دستورجلسه عمومی منحصراً موضوعی خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است.

تبصره۴: شرایط تشکیل مجمع عمومی فوق العاده همانند شرایط تشکیل مجمع عمومی عادی است، تصمیمات با دو سوم آراء معتبر است.

ماده ۱۱- وظایف مجامع عمومی

الف) مجمع عمومی عادی

-انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس (بازرسان در صورت وجود بیش از یک بازرس).

-تصویب خط مشی جمعیت.

-بررسی و تصویب پیشنهادات هیات مدیره و بازرس (بازرسان)

-تعیین میزان حق عضویت.

-بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزینه های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی.

ب) مجمع عمومی فوق العاده

– تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه.

– تصویب انحلال جمعیت.

– عزل هیات مدیره و بازرس در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.

تبصره ۱: مجامع عمومی توسط هیات رئیسه مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می شوند.

تبصره ۲: اعضای هیات رئیسه با اعلام پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می شوند.

تبصره ۳: اعضای هیات رئیسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیات مدیره و بازرسی کاندیدا کرده­اند.

پ) هیات مدیره

ماده ۱۲- هیات مدیره جمعیت مرکب از ۷ عضو اصلی و دو عضو علی البدل که هر ۳ سال یکبار با رای مخفی از میان اعضای پیوسته جمعیت انتخاب می شوند.

۱۲-۱- هیچ یک از اعضا نمی توانند بیش از ۲ دوره متوالی به عضویت هیات مدیره انتخاب شوند.

۱۲-۲- عضویت در هیات مدیره افتخاری است.

۱۲-۳-هیات مدیره حداکثر تا یک ماه پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رای کتبی نسبت به تفکیک وظایف خود اقدام می نماید.

۱۲-۴-کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضاء رئیس هیات مدیره و خزانه دار، همراه با مهر جمعیت و نامه­های رسمی با امضای رئیس هیات مدیره یا دبیر جمیعت معتبر است.

۱۲-۵- هیات مدیره موظف است با حسب نیاز هر یک ماه یکبار تشکیل جلسه دهد. فاصله بین ارسال دعوتنامه یا تلفن با تاریخ تشکیل جلسه هیات مدیره حداقل سه روز است.

۱۲-۶- جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق، معتبر است.

۱۲-۷- کلیه مصوبات هیات مدیره ثبت و پس از امضای اعضا در دفتر صورتجلسات هیات مدیره نگهداری می گردد.

۱۲-۸ – شرکت اعضای هیات مدیره در جلسات ضروری و غیبت هر یک از اعضا بدون غذر موجه به تشخیص هیات مدیره تا ۳ جلسه متوالی و ۵ جلسه متناوب در حکم استفعای عضو غایب خواهد بود.

۱۲-۹- در صورت استعفا، برکناری یا فوت هریک از اعضای هیات مدیره، عضو علی البدل برای مدت باقیمانده دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.

۱۲-۱۰-شرکت بازرس (بازرسان) در جلسات هیات مدیره بدون داشتن حق رای مجاز است.

ماده ۱۳- هیات مدیره نماینده قانونی جمعیت می باشد و وظایف و اختیارات آن به شرح ذیل است:

۱۳-۱ اداره امور جاری جمعیت طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی.

۱۳-۲- تشکیل گروه های علمی جمعیت، تعیین وظایف ونظارت بر فعالیت آنها.

۱۳-۳ -هیات مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیر منقول و تبدیل به احسن یا ترهیم و فک رهن و استقراض به استثنای واگذاری قطعی اموال غیر منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی است انجام می‌دهد.

۱۳-۴- جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، هیات مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت انجام دارا می باشد.

۱۳-۵- تهیه گزارش سالانه و تنظیم ترازنامه مالی و صورتحساب درآمدها و هزینه های جمعیت برای تصویب در مجمع عمومی و ارائه به مرجع نظارت در موقع مقرر.

۱۳-۶- اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکیل به غیر

۱۳-۷- انتخاب و معرفی نمایندگان جمعیت برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی.

۱۳-۸- اجرای طرح­ها و برنامه­های علمی در چارچوب وظایف جمعیت.

۱۳-۹- جلب هدایا و کمک های مالی.

۱۳-۱۰- اهدای بورس های تحقیقاتی و آموزشی.

۱۳-۱۱- اتخاذ تصمیم در مورد عضویت جمعیت در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین مقررات جاری کشور.

۱۳-۱۲- ارسال گزارش های لازم به کمیسیون­انجمن­های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

۱۳-۱۳-هیات مدیره موضف است حداکثر ۴ ماه پیش از پایان دوره تصدی خود نصب به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیات مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون انجمن­های علمی ارسال نماید.

تبصره: هیات مدیره پیشین تا تائید هیات مدیره جدید از سوی کمیسیون جمعیت های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مسئولیت امور جمعیت را بر عهده خواهد داشت.

ج) بازرس

ماده ۱۴-مجمع عمومی عادی یکنفر را به عنوان بازرسی اصلی یک نفر را به عنون علی البدل به مدت یکسال انتخاب می­نماید.

تبصره: انتخاب مجدد بازرس یا (بازرسان) بلامانع است.

ماده ۱۵- وظایف بازرس یا بازرسان به شرح ذیل است:

۱۵-۱- بررسی اسناد و دفاتر مالی جمعیت علمی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی.

۱۵-۲- بررسی گزارش سالانه هیات مدیره و تهیه گزارش از عملکرد جمعیت علمی برای اطلاع عمومی

۱۵-۳- گزارش هر گونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی.

تبصره: کلیه اسناد و مدارک جمعیت علمی، اعم از مالی و غیر مالی در هر زمان و بدون قید و شرط باید از سوی هیات مدیره برای بررسی در دسترس بازرس (بازرسان) قرار گیرد.

فصل پنجم – گروه های علمی جمعیت

جمعیت می تواند گروه­ها و کمیته های زیر را تشکیل دهد که براساس شرح وظایفی که از سوی هیات مدیره برای آنها تعیین می شود به فالیت می­پردازند.

۱- گروه­های تخصصی

۲-کمیته آموزش و پژوهش

۳- کمیته انتشارات

۴-کمیته آمار و اطلاعات.

۵- کمیته پذیرش و روابط عمومی.

۶- کمیته گردهمایی­­­­­علمی.

۷- جمعیت مجاز به تشکیل گروهها و کمیته های دیگر،بر حسب احساس نیاز می باشد.

فصل ششم – بودجه و مواد متفرقه

ماده۱۷-منابع مالی جمعیت علمی عبارتند از:

۱۷-۱- حق عضویت اعضاء

۱۷-۲- درآمدهای ناشی از خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره ای و فروش کتب و نشریات علمی.

۱۷-۳- دریافت هدایا و کمک ها.

۱۷-۴-کلیه عواید و درآمدهای جمعیت صرف اهداف و موضوع ماده ۵ این اساسنامه خواهد شد.

ماده ۱۸-درآمدها و هزینه های جمعیت در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصویب در مجمع عمومی به کمیسیون جمعیت های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال می شود.

ماده ۱۹-کلیه وجوه جمعیت علمی در حساب مخصوصی به نام جمعیت نزد بانک­های کشور نگهداری می­شود .

ماده ۲۰- هیچ یک از مؤسسین یا صاحبان سرمایه حق برداشت یا تخصیص هیچ گونه سودی اعم از سود سهام یا سرمایه را نداشته و خود و وابستگان درجه یک آنها نمی توانند به انجام معاملات با موسسه نمایند.

ماده ۲۱-کلیه مدارک و پرونده­های مالی و غیر مالی مرتبط با فعالیت­های جمعیت در محل دفتر مرکز جمعیت نگهداری می­شود ودرموقع مراجعه مراجع نظارت یا سایر مراجع صلاحیت­دار در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

ماده ۲۲-هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه،پس از تصویب کمیسیون انجمنها علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معتبر است.

ماده ۲۳- جمعیت تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن به نام جمعیت حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به گروه­ها و احزاب سیاسی را ندارد.

ماده ۲۴-در صورت تصویب انحلال جمعیت در مجمع عمومی، همان مجمع هیأت تسویه ای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات جمعیت انخاب خواهد کرد. هیأت تسویه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهی ها کلیه دارای­های منقول و غیر منقول جمعیت را یا نظارت وزارت علوم،تحقیقات و فناوری به یکی از موسسات آموزشی یا پژوهشی کشور واگذار کند.

ماده ۲۵- این اساسنامه مشتمل بر ۶ فصل، ۲۵ ماده، ۴۷ زیر ماده و ۱۶ تبصره در جلسه مورخ مجمع عمومی این جمعیت به تصویب رسید.